BrukerBasen

BrukerBasen, et trygt bosted

Kort informasjon om tilbudet
BrukerBasen -BB, er et rusfritt bo og oppfølgingstilbud til rusavhengige som har fullført rusbehandling eller fengsel. Du må altså søke bolig her mens du er i rusbehandling, eller før du blir løslatt fra fengsel, og da i god til før utskriving. Bo-perioden er i utgangspunktet på inntil 1 år med mulighet for inntil et halvt års oppfølging i egen bolig etter utskrivning. Individuell tilpassing av botid er også mulig.

På BrukerBasen jobber det kun mennesker som selv har hatt rusproblemer og som vet hvor vanskelig der er å komme seg ut av en avhengighet. Her vil du få hjelp og støtte, blant annet til det å finne deg bolig på det private markedet etter botid på BB.

Det er tre boenheter på BB og estimert botid er inntil ett år. Det er krav om deltagelse i jobb eller skolegang. Kontakt Wibecke for mer informasjon. Tlf: 928 45 717

BrukerBasen er landets eneste, helt brukerstyrte rusfrie botilbud på rusfeltet, der alle ansatte selv har vært rusavhengige.

– – – – –

Tilbud til beboere
BrukerBasen tilbyr bolig i et helt rusfritt miljø, og med målsetting om en trygg overgang til egen bolig ved utskrivning fra BB.

På BrukerBasen får du individuell oppfølging, hjelp til etablering av hverdags strukturer og hjelp til rusfri nettverksbygging. Du kan delta på aktiviteter, og få hjelp til oppstart av planlagte dag-aktiviteter som jobb, skole, kurs og lignende. Du får også tilbud om NADA akupunktur behandling. Alle tilbud har et overordnet fokus på personlig utvikling.

Krav til søkere
BrukerBasen er et overgangstilbud etter institusjonsbehandling eller fengsel. For å søke deg inn ved BB må du være i rusbehandling eller i fengsel. Du må altså søke om tilbud på BB før du skrives ut, eller løslates. Søknader fra personer som ikke fyller dette kravet vil ikke bli vurdert.

Søkere må være registrert som innbyggere i Tromsø kommune.

Søknadskjema for tilbudet finner du her

Informasjonsbrosjyren for tilbudet finner du her

– – – – –

BrukerBasen vil også kunne være en støtte for de som har vært beboere og som trenger å dele sine bekymringer, opplevelser, gleder og utfordringer. Det ligger mye gode overførbare erfaringer fra de tidligere beboerne til de nye. Gruppesamtaler, selvhjelpsgruppemøter og sosiale/fysiske aktiviteter er arenaer hvor utveksling av slike erfaringer kan tas i bruk.
En opplevelse av fellesskap og forståelse ligger som en gevinst av å ha bygget nye rusfrie relasjoner. Dette nettverket kan for mange være svært viktig. Det å ha en arena i livet der åpenhet om fortiden/egen rushistorie ikke er noe man trenger å skjule, kan for mange være en viktig støtte i hverdagen.

– – – – –

Generell informasjon
Vi vil understreke at det ikke har noen hensikt å søke plass ved BrukerBasen dersom du ikke pr i dag enten er i døgnbehandling ved en rus-institusjon, eller sitter i fengsel. BrukerBasen tar ikke i mot rusavhengige «rett fra gata», uansett hvor rusfrie de er! Vi er et overgangstilbud mellom institusjon/fengsel, og et rusfritt liv i egen bolig. Botiden ved BrukerBasen er i utgangspunktet inntil ett år, med mulighet for individuell tilpasning. Beboerne vil kunne motta oppfølging i egen leilighet, et halvt år etter utflytting fra tilbudet.

Tromsø kommune har valgt å finansiere tilbudet som en del av kommunens ettervernstilbud. Dette gjør BrukerBasen til landets eneste helt brukerstyrte, rusfrie botilbud. Vi er svært stolte over å ha fått på plass denne løsningen, og vil takke Tromsø kommune for dennes nytenkning, og for å satse på å etablere en bredde i både botilbud til vanskeligstilte, men også for å styrke brukerorganisasjonens rolle i det videre arbeid for rusavhengige i Tromsø.

– – – – –

Vi oppfordrer alle som har spørsmål om tilbudet om å kontakte Wibecke eller Vidar på hovedkontoret i Tromsø. Kontaktinformasjon finner dere via linken «kontakt».

Savner du informasjon på denne siden om BB? Det er fint om du da sender en e-post til Vidar om hva du tenker mangler av viktig informasjon ang tilbudet. Adressen er: vidar@marborg.no

– – – – –

Under finner du informasjon fra prosjektperioden for BrukerBasen, som var 2009 – 2011.

Du finner prosjektbeskrivelsen for BB her

Informasjonsbrosjyren for prosjektet finner du her

Sluttrapport for prosjektet BB finner du her

Telefonnummer til daglig leder ved BB er: 928 45 717