Brukerorg. sliter

Brukerorganisasjonene på rusfeltet har i alle år vært hovedfinansiert via tilskudd fra Helsedirektoratet. Dessverre strekker ikke disse midlene til for å drifte organisasjonene, og vi har alle vært nødt til å bruke svært mye tid på søknader til andre tilskuddsytere. En av disse tilskuddsyterne har i flere år vært fylkesmennene, for MARBORG sin del, de tre fylkesmannsembedene i Nord Norge.

Nå har vi fått avslag for 2013 fra Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms. Legger vi forrige års tildeling til grunn, har vi altså mistet kr 130 000,- i tilskudd, foreløpig.

All denne søkingen av midler, til en hel rekke tilskuddsytere, tar også enormt med tid. Tid som kunne vært brukt bedre gjennom økt brukerkontakt/oppfølging, kurs og undervisning, og fag-kontakt ute i kommunene. Når vi i tillegg kun har en ansatt i administrasjonen, som skal dekke alt av administrative oppgaver, i tillegg til de foran nevnte oppgavene, så sier det seg selv at arbeidspresset blir svært høyt.

NRK har satt fokus på saken, og du finner linker til artikkelen her