Færre behandlingsplasser

Sak fra FONTENE nr 6 2012
(Fontene er et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (fagforeningen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere).

Under finner du en liten og ufullstendig oversikt over rus-behandlingsplasser som er/blir lagt ned.

Helse Vest: Bjørgvin DPS i Nord-Hordaland har kuttet sengeplasser i psykiatrien. Ingen ansatte vil uttale seg med argument om at institusjonen er under omstilling.

  • Bjørgvin DPS stenger døgnavdelingen Magner den 6.juni i år. 10 korttidsplasser blir lagt ned.
  • Kronstad DPS i Helse Bergen la i 2010-2011 ned over 20 sengeplasser fordelt på tre langtids rehabiliteringsposter. Bergen bosenter ble etablert istedet.

 Helse Midt Norge:

  • Planlegger å redusere liggetiden og bygge opp ambulante tjenester istedet.
  • Langtidsplasser skal ned til 3-6 måneders opphold.
  • Veksthuset i Molde (terapeutisk samfunn) vil miste sengeplasser til høsten og endre navn til Molde behandlingssenter, basert på dagbehandling.

 Helse Sør-Øst:

  • Nybøle legges ned 1. juli og 20 langtids behandlingsplasser forsvinner for rus og psykiatripasienter.
  • Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering (BPR) med 31 langtidsplasser i Oslo risikerer nedleggelse fra 1. juli 2013. Ullevål sykehus forhandler med Oslo kommune for å få dem til å overta ansvaret  for driften.Ullevål sykehus senter for Psykisk helse med lands- og regionsfunksjoner vil opprettholde tilbudet mens de forhandler med Oslo kommune.
  • Phoenix Haga Mysen mister kontrakten fra 1. juil. Leder Turøy uttaler at de legges ned til fordel for en institusjon som ikke finnes ennå. (Frelsesarmeen, Fetsund, 24 plasser). Turøy sier de føler seg mistenkeliggjort når de forteller at pasienter trapper seg av Lar medisin når de der til behandling. Han uttrykker bekymring for at Terapeutiske samfunn er på vei ut, og viser til omleggingen på det tidligere Veksthuset i Oslo.
  • TEDD ble lagt ned 1. mars i år. Sengepost for rusavhengige med tunge psykiatriduagnoser 12. plasser, opprettet i 2007. Viser til at ansatte fikk munnkurv fra ledelsen.

KUTT PÅ KUTT…..

 Møre og Romsdal HF la 1. mars ned den akuttpsykiatriske sengeposten for barn og unge i Ålesund.

St. Olavs Hospital HF i Trondheim la for fire år siden ned den intermediære posten med 16 sengeplasser på Haukåsen. Ambulante team er bygget opp i stedet.

Sykehuset Innlandet må sannsynlig kutte 160 millioner innenfor psykiatrien som en del av innsparingene i Helse Sør-Øst. Reinsvoll vil bli rammet først. Den nyoppussende avdelingen ved DPS Gjøvik med 10 sengeplasser har stått tom siden den ble offisielt åpnet juni 2011…….

—–

Den røde tråden er at «varme senger» forsvinner til fordel for dagbehandling og ambulante team. Det ser ut til at den viktigste jobben fremover må være å styrke det kommunale psykiatri- og rustilbudet, fordi her gjelder Samhandlingsreformen og at pasientene skal få hjelp der de bor, og at de helst bør finne seg «varme senge»r utenfor institusjonene…..

Er dette i opptrappingsplanens ånd?

Dere finner artikkelen på side 6 i Fontene her

V. Hårvik