Hardbrukshus

Et av tiltakene i Boligsosial Handlingsplan for Tromsø kommune 2009-2014 er å utarbeide en oversikt på hvordan et ”hardbrukshus”/forsterket bolig bør utformes, sett ut i fra de erfaringene Rus- og psykiatritjenesten og Boligkontoret har gjort seg i forhold til at de yter tjenester til de personene som huset er tiltenkt.

Behovet er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra Boligkontoret, Rus- og psykiatritjenesten, brukerorganisasjonene RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og MARBORG (Medikament assistert rehabilitering bruker organisasjon) i et tett samarbeid med Eiendom. Arbeidsprosessen er beskrevet i Prosjektrapport Hardbrukshus.

Les mer om saken her