Helse Nord møte

I går var MARBORG og RIO på to møter med Helse Nord i Bodø. Det første var et samarbeidsmøte mellom helseforetaket og de private leverandørene av rusbehandling. Dette er i dag Sigma Nord, Kirkens Bymisjon Veslelia, Manifestsentret og Fossumkollektivet. Møtet var svært bra og du kan lese mer om møtet på Helse Nord sine nettsider her

Etter dette møtet var det møte mellom de forskjellig vurderingsenhetene i Helse Nord. Det er disse som bestemmer hvem som får rusbehandling, hvilke type behandling pasienten får, og hvor disse pasienten skal få behandling. Dette møtet fikk brukerorganisasjonene være med på, noe som var svært interessant og gav et viktig innblikk i de utfordringer som helseforetaket har i forhold til struktur og likeverdig behandling for pasientgruppen i hele Nord Norge.

Her ble det avdekket store forskjeller mellom foretakets forskjellige vurderingsenheter i forhold til når det skal jobbes med kommende fristbrudd, om man kan intern-henvise eller ikke, om dette i så fall skal gjøres med eller uten frist, og en rekke andre forskjeller mellom de enkelte vurderingsenhetene internt i helseforetaket.

Når selv de ansatte i de forskjellige vurderingsenhetene ikke er samkjørt rundt hvordan disse tingene skal gjennomføres, hvordan i all verden skal pasienten, pårørende og samfunnet ellers forstå hvordan disse systemene fungerer? Og ikke minst, hvordan skal det kunne oppnås et likt tilbud til alle landsdelens rusavhengige?

Det er derfor flott at Helse Nord nå tar grep for å etablere en strukturert og likeverdig praksis på tevers av vurderingsenhetene. Dette vil på sikt gi et bedre tilbud til oss rusavhengige.