Økt sykelighet i LAR

Klipp fra Fagrådets nettside

Dødeligheten blant opioidavhengige er langt høyere enn i totalbefolkningen. Overdoser er viktigste dødsårsak, etterfulgt av somatisk sykdom, traumer og selvmord. Dødelighet og alvorlig sykelighet reduseres under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og øker etter avbrudd i behandlingen.

Akutt fysisk sykelighet før, under og etter LAR ble i denne studien studert spesielt hos pasienter som avbryter behandlingen. Akutte sykdomsepisoder som førte til behandling i sykehus ble registrert fem år før behandling og inntil fem år i og etter LAR blant 51 LAR-pasienter med og 149 uten LAR-avbrudd de fem første årene i behandling.

  • Bare 15 % av dem som avsluttet LAR var stabilt rusfrie ved behandlingsslutt mens 85 % var ustabile og i aktiv rus, avbrudd i LAR var derfor som oftest uttrykk for problemer i behandlingen.
  • Gruppene med og uten avbrudd var like når det gjaldt sosiodemografiske kjennetegn og akutt sykelighet før LAR, men avbruddsgruppa brukte mer illegale rusmidler og hadde flere overdoser under behandling.
  • Reduksjonen i akutt sykelighet i LAR sammenlignet med før behandling var mindre i avbruddsgruppa, men avbryterne hadde likevel en signifikant reduksjon på 41 % i rusrelaterte sykdomsepisoder.
  • Etter avbrudd økte rusrelaterte episoder markert i avbruddsgruppa, og var det første året 3,6 ganger hyppigere enn før behandling. Økning i overdoser var særlig markert den første måneden.

Funnene styrker oppfatningen om at det bør være et mål å beholde ”problematiske” LAR-pasienter i behandling. Pasienter som forlater LAR bør få spesiell oppfølging.