Rusnettverket

Rusnettverket har sitt utspring i RiktigRetning som du kan lese mer om lengre ned på denne siden.

Rusnettverket består av en rekke bruker og pårørende organisasjoner på rusfeltet og samarbeider med Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon som også kaller inn til møter og holder tråden, dette for å avhjelpe brukerorganisasjonene som ofte har en svært høy arbeidsbyrde.

Målet med rusnettverket er å sette på dagsorden viktige saker som de forskjellige organisasjonene kan samarbeide om, og på denne måten få økt tyngde i sine utspill.

Den siste saken nettverket samarbeidet om (april 2018) var et felles innspill til Helseministeren vedrørende tilgang på døgnbehandling i TSB. Dette resulterte også i et møte med Helse og Omsorgsdepartementet som du kan lese referatet fra her

Det opprinnelige brevet fra Fagrådet og brukerorganisasjonene kan du lese her.

#

RiktigRetning (RR) var et nettverk bestående av alle de fem bruker organisasjonene på rusfeltet. RR bestod av RIO, proLAR, LAR-Nett, FHN og MARBORG. Målet for RR var å øke samarbeidet mellom organisasjonene, fronte felles saker og samtidig finne samarbeidsområder.

RiktigRetning ble etablert i begynnelsen av 2009 og hadde sitt første møte hos MARBORG i Tromsø i januar. RR har møttes en rekke ganger og har frem til utgangen av 2013 levert felles innspill på blant annet disse sakene:

 • Innspill til Helsedirektoratet ang tilskuddsordningen over Kap. 761 post 70
 • Brev til ”Stoltenberg utvalget”. Brevet kan du se her
 • Innspill til Helsedirektoratet ang mandat og sammensetning av ” erfaringsnettverk av brukerorganisasjoner innen rusfeltet”
 • Brev til Rusmiddeletaten Oslo kommune ang oppfølging til rusavhengige etter institusjon eller fengsel
 • Uttalelse i Bergensavisen i forbindelse med RR samling i Bergen. Se avisoppslaget her

Våren 2010 diskuterer vi blant annet:

 • Alternativer til straff for mindre kvanta rusmidler for voksne
  Hvordan sikre at de som kommer i kontakt med, eller sliter med rus, får hjelp og ikke straff, samt at unge under 18 skal tilbys alternative straffereaksjoner.
  Målet er kanalisering av ressurser fra ikke virksomme straffesanksjoner og over til hensiktsmessige hjelpetiltak der man bl.a. får til “tidlig intervensjon”
  (RR ønsker brukerinnspill i denne diskusjonen)
 • Planlegging av brukeropplæring
  Utarbeiding av felles opplæringsplan for mennesker som ønsker å være brukermedvirkere på rusfeltet