Opptrappingsmidlene brukes ikke til rus

MARBORG finner det helt forkastelig at økningen i rammetilskuddene til kommunene, midler som så langt det går er «øremerket» til styrking av rusarbeidet i kommunene, ikke brukes til dette. At noen kommuner velger å bruke midlene til andre utgifter enn styrking av rusarbeidet er helt i tråd med de bekymringer brukerorganisasjonene på rusfeltet, og andre aktører hadde i forhold til hvor effektiv denne rammeøkningen ville bli. Dette viser igjen viktigheten av reell øremerking for resten av opptrappingsperioden.

Du kan lese mer om saken i Klassekampen her