Brukermedvirkning Narvik

Det ble høsten 2015 ansatt to tidligere rusavhengige inn i 2 X 50 % stillinger som erfaringskonsulenter (EK) ved Enhet rus og psykisk helse i Narvik kommune. Dette skjedde etter godt forarbeid og en rekke møter mellom de to brukerorganisasjonene MARBORG og RIO og enhetsleder m.fl. ved tjenesten.
Videre ble prosjektet gjennomført ved at Narvik kommune søkte tilskuddsmidler fra Fylkesmannen og «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» (tilskuddsordningen har senere endret navn). Kommunen trakk etter tildeling fra midler til sine administrative utgifter med prosjektet og videreformidlet resten av tilskuddet til hhv. MARBORG og RIO som i sin tur ansatte de to erfaringskonsulentene.

Prosjektet er nå inne i sitt siste tilskuddsår (2018) og de to brukerorganisasjonene er i dialog med politisk nivå for å forsøke å få på plass videre finansiering.

Du finner rapportene for tidligere år her:

Rapport 2017

Rapport 2016

Rapport 2015