Brukerstillinger Kafé X

Brukerstillinger Kafé X – BSK, var utformet som to lønnede stillinger ved kafeen. Den ene som nestleder i full stilling, den andre skulle deles opp i mindre deler og gjøre det mulig for oss å lønne de som var FIA (frivillige i arbeidstrening) ved kafeen.

Budsjettet for dette tilbudet var på ca 1,2 millioner og inneholdt i tillegg til lønnsutgifter også utgifter til tkurs og opplæring.

Planen var at nestleder stillingen skulle ha hovedansvar for oppfølging og tilrettelegging for alle frivillige ved kafeen. Også de i arbeidstrening, samfunnsstraff, fotelenkesoning og frigang. Dette i tillegg til studenter i praksis mm. Stillingen skulle ha særlig fokus på å støtte opp rundt den enkeltes rehabilitering, være med på møter med NAV og potensielle arbeidsgivere, samt lette veien ut i vanlig jobb/skolegang. Dette særlig rettet mot de i FIA som gjennom prosjektet mottok lønnsmidler og var ansatt på vanlig måte i MARBORG.

Dessverre fikk vi kun kr 250 000,- i tilskudd til tilbudet både i 2012, og i 2013, samt mulighet for å bruke deler av våre driftsmidler for 2014. Det er klart at prosjektet da blir et helt annet. At MARBORG i tillegg måtte ta disse midlene fra organisasjonens ordinære driftsbudsjett, gjorde at organisasjonen ble frarøvet utviklingsmuligheter, og umuliggjorde å feks. ansatte en organisasjonssekretær.

Likevel har vi gjennom lønnstilskudd fra NAV klart å dekke utgiftene til nestlederstillingen ved Kafé X i perioden 2012 -14. Den ansatte har i praksis hatt de arbeidsoppgaver som var tenkt i prosjektskissen, men antall deltagere i FIA har vært lavere enn antatt, noe som (etter vår mening) skyldes at vi nå ikke har mulighet til å lønne de som er i FIA. Dette reduserer tilfanget av FIA deltagere betraktelig, siden de fleste rusavhengige i tilfriskning har et stort ønske om å starte arbeidet med ¨»lukke hullet i cv’en», noe som ikke kan gjøres like effektivt, gjennom frivillig arbeid.

Prosjektet ble på denne måten amputert, men har vært gjennomført fra 1. juni 2012, og ut 2014. Dette i hovedsak på grunn av stor forståelse fra NAV lokalt, som har opprettholdt lønnstilskuddet til den ansatte, ut året. Den ansatte er, gjennom «tilskudd til kommunalt rusarbeid» nå overført og ansatt i RIO, foreløpig på nevnte prosjektmidler. Dette gjør at kafeen fortsatt har nærmere to hele stillinger til drift.

Rapport for BSK 2014 finner du her

Rapport for BSK 2013 finner du her

Rapport for BSK 2012 finner du her

Prosjektbeskrivelse for BSK finner du her