Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning

 

Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning  på rus og psykisk  helsearbeid

 

Nettverket ledes av Dr Rita Sørly, forsker samfunn, Norut.

Styringsgruppa for nettverket består av Vidar Hårvik og Wibeke Årst, MARBORG, Asbjørn Larsen, RIO, Gunhild Johansen, Tromsø kommune, Vår Mathisen, UiT Norges Arktiske Universitet og Rita Sørly, Norut.

Det er et forskningspolitisk krav at personer med egenerfaring skal bidra i forskning. Samarbeidsbasert forskning er en strategisk satsning på å fremme brukerperspektivet i fremtidens helse-og omsorgstjenester.

Det er et ideal at det skal være brukerinvolvering med i et forskningsprosjekt fra idéen skapes til funnene presenteres.

Brukere av helse-og omsorgstjenester er definert som:

-de som utvikler tjenestene

-de som arbeider i tjenestene

-de som bruker tjenestene (dette inkluderer pårørende)

Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning har som formål å inkludere brukere med erfaringskunnskap i all forsknings -og utviklingsarbeid som omhandler helse-og omsorgstjenester for befolkningen.

 

Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning på rusfeltet og i psykisk helsearbeid fokuserer på følgende tema innenfor forskning:

 

  • Brukermedvirkning i et bredt perspektiv
  • Erfaringsbasert kunnskapsutvikling
  • Kompetansebygging gjennom brukerorganisasjoner
  • Brukerstyrte tjenester
  • Praksisnær forskning i norske kommuner

 

De konkrete målene for nettverket er:

  • å bidra til, delta i og støtte helsefaglige og tverrfaglige forskningsprosjekter som fremmer brukerinvolvering, brukerstyring og brukerkompetanse
  • å utvikle metodisk, praktisk og etisk kompetanse innen brukerinvolvert, praksisrettet og handlingsorientert forskning og utviklingsarbeid
  • å stimulere til brukerdeltakelse i forskning og bidra til forskningsbasert undervisning med fokus på brukermedvirkning
  • å utvikle og opprettholde kunnskapsdialoger mellom brukere, forskere, praksisfelt og sentrale aktører

For å kunne videreformidle fremgangen i nettverket har MARBORG  kjøpt web adressen samarbeidsbasertforskning.no

Det vil på sikt komme mer informasjon om samarbeidet og forskningen på denne siden.