Styrkede rettigheter

Fra 1. januar 2014 styrkes pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter når det skjer uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer blant annet:

  • at helse- og omsorgstjenesten skal informere om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen.
  • at plikten som helsepersonell har til å informere om Norsk Pasientskadeerstatning også skal gjelde på systemnivå, det vil si hos helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten og hos kommunen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • at pårørendes rett til å be Fylkesmannen vurdere mulig lovbrudd og rett til informasjon tydeliggjøres.
  • at retten til å be Fylkesmannen vurdere mulige lovbrudd også skal gjelde systemfeil, ikke bare individfeil.

MARBORG ønsker denne endringen velkommen, og tenker at det ikke er et sekund for tidlig. Særlig for ruspasienter og deres pårørende vil denne endringen være svært bra.

Les mer hos Helse og Omsorgsdepartementet her